درباره ما

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی قم، واقع در مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی، فعالیت خود را با ریاست جناب آقای دکتر محمدرضا قدیر، آغاز نموده است. تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم . و موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور توسط این مرکز کسب شده است.
هدف این مرکز انجام تحقیقات علوم پایه و بالینی در حیطه ی بیماری های التهابی و عفونی دستگاه گوارش و کبد و همچنین سرطان هاست.
از دیگر برنامه های مرکز جذب همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی جهت انجام تحقیقات بین رشته ای می باشد.
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد قم، موفق به اخذ مجوز میزبانی برنامه ی پزشک پژوهشگر در فیلد تحقیقاتی سرطان های گوارش و کبد در مهرماه 1397 از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.