تماس با ما

آدرس: قم ، بلوار شهید بهشتی، مرکزآموزشی درمانی شهید بهشتی، بخش آندوسکوپی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد